سوالات متداول

پاسخ سوالات متداول را در زیر بیابید

ظرفیت حمل یک ماشین چقدر است؟

ده چرخ! ظرفیت ده چرخ برحسب 4 میلیمتر، 1500 متر مربع می باشد

تریلی! ظرفیت تریلی بر حسب 4 میلیمتر ، 2400 متر مربع می باشد

برای یک کانتینر چند باکس بارگیری می شود؟

برای هر کانتینر 10 باکس بارگیری می شود

وزن مناسب برای حمل و نقل بار چقدر است؟

وزن مناسب برای تریلی 24 تن.

وزن مناسب برایکانتینر 24 تن.

راه های حمل و نقل بار از چه طریقی هستن؟

بارها از طریق ریلی, دریایی و زمینی حمل و نقل می شوند.

راه های ارتباط با واحد فروش چیست؟

شما می توانید جهت ارتباط با واحد فروش از طریق ایمیل : info@sig.glass, و یا شماره 989912064821 از طریق واتساپ و یا شماره شرکت : 984132446776 تماس برقرار نمایید

FAQ

Find the answers for the most frequently asked questions below

What is the capacity of a car?

Ten wheels! The capacity of ten wheels in terms of 4 mm is 1500 square meters

Trolley! The load capacity of the trolley in terms of 4 mm is 2400 square meters

How many boxes are loaded for one container?

10 boxes are loaded for each container

What is the appropriate weight for loading?

The suitable weight for a trailer is 24 tons.

The suitable weight for a container is 24 tons.

What ways are loads transported?

Loads are transported by rail, sea and land

What are the ways to communicate with the sales unit?

You can contact the company through email info@sig.glass, as well as the contact number +989912064821 through WhatsApp or by calling the number +984132446776